Γλώσσα:

Όροι και Προϋποθέσεις

Λήψη του DLL Suite

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2009

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες όροι ισχύουν για την αγορά λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου («Προϊόντα») που πωλούνται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («Εσείς») μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου από την FastSpring B.V. or FastSpring Inc. ή Συνδεόμενες Εταιρείες («FastSpring»). ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

2. Προσφορά, Παραγγελία και Αποδοχή

Όλες οι τιμές και οι περιγραφές που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελούν προσφορά και ενδέχεται να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν οποτεδήποτε πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας από την FastSpring, Η FastSpring δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων λήψης, κλειδιών άδειας χρήσης, κωδικών ή Εφεδρικών CD, εφεξής αποκαλούμενα γενικά προϊόντα) είναι διαθέσιμα, αλλά κάνει το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Η FastSpring διατηρεί χωρίς ευθύνη το δικαίωμα να απορρίψει την παραγγελία σας αν η διεκπεραίωση ή εκπλήρωσή της δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή, η FastSpring θα επιστρέψει οποιαδήποτε προκαταβολική πληρωμή έχετε καταβάλλει για το προϊόν αυτό. Τυχόν παραγγελία που υποβάλλεται από εσάς στην FastSpring αποτελεί προσφορά για την αγορά προϊόντων με αυτές τις προϋποθέσεις και υπόκειται στην αποδοχή της FastSpring. Η αποδοχή από την FastSpring της παραγγελίας σας τίθεται σε ισχύ και η σύμβαση ολοκληρώνεται όταν η FastSpring παραδώσει την παραγγελία σας. Εσείς δηλώνετε ότι όλα τα στοιχεία που έχετε δώσει δίνοντας μια παραγγελία είναι επίκαιρα και ουσιωδώς ακριβή ώστε η FastSpring να εκπληρώσει την παραγγελία σας. Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας ώστε να είναι ακριβή και πλήρη και για τη διατήρηση της ασφάλειας αυτών των πληροφοριών και τυχόν κωδικών κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

3. Τιμή και Πληρωμή

Οι πληρωτέες τιμές για Προϊόντα είναι αυτές που βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο καταχώρησης της παραγγελίας, εκτός αν ρητά συμφωνηθεί ή δηλωθεί διαφορετικά. Οι τιμές θα εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο, αλλά η τελική και σωστή τιμή, σε περίπτωση διαφοράς, είναι η τιμή που σας κοινοποιείται από την FastSpring κατά την Αποδοχή της παραγγελίας σας.

Η FastSpring διατηρεί το δικαίωμα πριν την Αποδοχή της παραγγελίας να αποσύρει τυχόν εκπτώσεις ή/και να τροποποιήσει τιμές, να λάβει υπόψη αυξήσεις σε έξοδα συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) κόστος υλικών, παράδοσης, αύξηση ή επιβολή φόρων, τελών ή εισφορών και διακυμάνσεων σε τιμές συναλλάγματος. Σφάλματα προγραμματισμού ή δεδομένων στον δικτυακό μας τόπο ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ανακρίβειες ως προ τις τιμές. Όταν η τιμή είναι ανακριβής ή ουσιωδώς κάτω από την αγοραία αξία, η FastSpring θα δεχθεί, γενικώς, τις παραγγελίες, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει την τιμή και να προσφέρει το προϊόν σε εσάς στη σωστή του αγοραία αξία.

Η FastSpring θα σας ειδοποιήσει για τυχόν σφάλματα στην τιμολόγηση πριν την παράδοση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, αν επιλέξετε να διατηρήσετε την παραγγελία σας, αποδέχεστε τους νέους όρους και τιμές, όπως σας κοινοποιούνται από την FastSpring . Οι τιμές (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) είναι στο νόμισμα που εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο.

Οι περιοχές όπου παραδίδουμε αναφέρονται στον δικτυακό τόπο και, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, οι τιμές της προσφοράς είναι οι ακόλουθες και συμφωνείτε να τις καταβάλλετε:

με εξαίρεση τα έξοδα αποστολής ή μεταφοράς στη συμφωνημένη τοποθεσία παράδοσης.

χωρίς ΦΠΑ και τυχόν άλλο φόρο ή τέλος, που πρέπει να προστεθεί στην πληρωτέα τιμή (ο ΦΠΑ θα αναγράφεται στην παραγγελία).

Η πληρωμή θα καταβληθεί πριν την παράδοση και με τους τρόπους που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ρητά συμφωνεί η FastSpring. Η FastSpring θα χρεώσει πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες online αφού δοθεί η παραγγελία και παρασχεθούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στην FastSpring. Η FastSpring διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει τις πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα πριν την αποδοχή. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η FastSpring μπορεί να μεταβιβάσει απαίτηση στον πωλητή του λογισμικού προϊόντος που αγοράσατε, χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση σε σας. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο πωλητής ή η FastSpring μπορεί να απαιτήσει από εσάς τα Προϊόντα που σας παραδόθηκαν.

4. Παράδοση

Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο, σε τυχόν αποδοχή παραγγελίας ή αλλού, είναι μόνο εκτιμήσεις. Η FastSpring δεν φέρει ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλά κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση. Αν η FastSpring δεν μπορέσει να παραδώσει τα προϊόντα, η πληρωμή σας θα επιστραφεί μετά από έγγραφο αίτημα από εσάς.

Η παράδοση θα γίνει σε έγκυρη διεύθυνση που έχει υποβληθεί από εσάς. Πρέπει να ελέγξετε τη διεύθυνση παράδοσης στην αποδοχή που σας παρέχει η FastSpring και να ειδοποιήσετε την FastSpring αμέσως σχετικά με σφάλματα ή παραλείψεις. Η FastSpring διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για τυχόν επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από αλλαγές που θα κάνετε στη διεύθυνση παράδοσης αφού υποβάλλετε μια παραγγελία.

Αν αρνηθείτε ή δεν παραλάβετε τα προϊόντα που σας παραδώσει η FastSpring, τυχόν κίνδυνος απώλειας ή ζημίας περνά σε σας και η FastSpring (χωρίς ευθύνη) θα δικαιούται ολόκληρη την πληρωμή για τα προϊόντα που παραδόθηκαν ή/και να πραγματοποιήσει την παράδοση με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ή/και να αποθηκεύσει τα προϊόντα με δικό σας κίνδυνο, αλλά θα έχετε την ευθύνη της καταβολής κατ' απαίτηση της FastSpring για όλα τα έξοδα αποθήκευσης των προϊόντων και τυχόν άλλα έξοδα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιας άρνησης ή μη παραλαβής.

Η FastSpring θα δικαιούται για 30 ημέρες μετά τη συμφωνημένη ημερομηνία για την παράδοση να διαθέσει τα προϊόντα με όποιο τρόπο θεωρεί κατάλληλο. Αν παραδώσουμε προϊόντα με λήψη μέσω διαδικτύου, κάθε λήψη προϊόντος αποτελεί ξεχωριστή σύμβαση και αν έχετε κάνει λήψη του Προϊόντος, δεν δικαιούστε να ανακαλέσετε ή να ακυρώσετε εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση λόγω ελαττώματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς περνά σε σας από την παράδοση των προϊόντων.

5. Όροι λογισμικού

Τα παρεχόμενα Προϊόντα Λογισμικού είναι ή περιλαμβάνουν την άδεια χρήσης (EULA) που έχει συνταχθεί από τον παραγωγό/ιδιοκτήτη του λογισμικού και διανέμεται με τα Προϊόντα από την FastSpring. Αυτά τα Προϊόντα Λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την EULA και απαγορεύεται η αντιγραφή, προσαρμογή, μετάφραση, διάθεση, διανομή, διαφοροποίηση, τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αποθήκευση, ανάστροφη μηχανίική, ή συνδυασμός με άλλο λογισμικό, εκτός αν (i) αυτό επιτραπεί από την EULA, ή (ii) επιτρέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. Τυχόν τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν μπορούν να αντιμετωπίζονται όπως αναφέρεται στην EULA.

6. Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με καμία νομική θεωρία, δίκαιο περί αδικοπραξίας, σύμβαση ή αλλιώς, η FastSpring ή συνδεδεμένη εταιρεία που συμμετέχει στην πώληση των προϊόντων δεν θα είναι υπεύθυνη για έμμεση, ειδική, θετική ή αποθετική ζημία.

Η FastSpring ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για ζημία που προκύπτει από αθέτηση ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια αλλά θα περιορίζεται στο ποσό της αποζημίωσης και μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ κατ' ανώτατο. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει για όλες τις απαιτήσεις αποζημίωσης ασχέτως προς τη φύση τους και εξακολουθεί να ισχύει ασχέτως της λήξης της σύμβασης. Εσείς θα αποζημιώνετε την FastSpring έναντι ευθύνης, απαιτήσεων και εξόδων που βαρύνουν ή εγείρονται κατά της FastSpring ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της πώλησης προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με συγκεκριμένες λεπτομέρειες από εσάς, που δημιουργούν παραβίαση ή ισχυριζόμενη παραβίαση κυριότητας τυχόν τρίτου.

7. Καταγγελία

Η FastSpring μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την παράδοση προϊόντων αν προβείτε σε τυχόν πράξη πτώχευσης, (π.χ. πράξη ρύθμισης με πιστωτές, ρευστοποίηση εις βάρος σας) ή αν βεβαιωθούμε ότι αδυνατείτε να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας. Η FastSpring μπορεί επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις να ακυρώσει την παραγγελία σας με έγγραφη ειδοποίηση μέσω email ή φαξ.

8. Τίτλος κυριότητας στα προϊόντα

Ο τίτλος κυριότητας των Προϊόντων θα περάσει από τον Παραγωγό/ιδιοκτήτη στην FastSpring όταν η FastSpring εγκρίνει την παραγγελία σας και στη συνέχεια σε εσάς όταν εξοφληθεί το κόστος (συμπεριλαμβανομένων των τόκων ή άλλης οφειλόμενης πληρωμής για το Προϊόν) της παραγγελίας από εσάς και πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της FastSpring.

Έως ότου γίνει η πληρωμή και τα χρήματα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της FastSpring, εσείς θα έχετε την κατοχή των παραγγελθέντων Προϊόντων. Αν είστε καταναλωτής, δεν πρέπει να μεταπωλήσετε τα Προϊόντα. Αν δεν καταβληθεί η πληρωμή, η FastSpring διατηρεί το δικαίωμα να πάρει πίσω και να μεταπωλήσει τέτοια Προϊόντα και δια του παρόντος δίνετε στην FastSpring ή τους εκπροσώπους της το ανέκκλητο δικαίωμα να εισέλθουν στο κατάστημά σας, αρκεί να έχει προηγηθεί ειδοποίηση.

9. Παράπονα

Έχετε την ευθύνη κατά την παράδοση να ελέγξετε τα Προϊόντα που παραδόθηκαν από την FastSpring και να επαληθεύσετε την κατάστασή τους, σύμφωνα με την περιγραφή τους και συμπλήρωση μόνο όσον αφορά εμφανή ελαττώματα και εμφανείς ελλιπείς παραδόσεις. Αν δεν ειδοποιήσετε την FastSpring για τέτοια μη εκπλήρωση γραπτώς εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών, εκπνέουν τα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ελαττωματικά προϊόντα ή ελλιπείς παραδόσεις. Αν η παράδοση πραγματοποιείται από τον Παραγωγό/Εξουσιοδοτημένο Έμπορο του προϊόντος, θα απευθύνετε τα παράπονά σας σε αυτούς ή στην FastSpring, η οποία θα μεταβιβάσει το παράπονό σας σε αυτούς προς επίλυση, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική παραπόνων, που μπορεί να είναι διαφορετική με αυτή της FastSpring.

10. Ανάκληση παραγγελίας (μόνο για καταναλωτές)

ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ «ΝΟΜΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» 15 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ FastSpring ΟΠΩΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ:

ΟΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΟΠΟΥ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ, Π.Χ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, Ή ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ.

Αν ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, υποχρεούστε να επιστρέψετε τα σχετικά προϊόντα στην FastSpring και η FastSpring θα σας επιστρέψει τις προκαταβολές σας. Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα ή αν τα προϊόντα που επιστρέφονται είναι ελαττωματικά, υποχρεούστε να καταβάλλετε αποζημίωση, ίση με την αξία των προϊόντων συν τυχόν άλλα έξοδα που θα κάνει η FastSpring για να συμμορφωθεί με το δικαίωμά σας για ανάκληση. Αν σας έχουν παραδοθεί λάθος προϊόντα, το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει την FastSpring ασχέτως της αξίας της παραγγελίας σας. Τυχόν αποζημιώσεις για κατεστραμμένα προϊόντα πρέπει να καταβληθούν από εσάς εντός 30 ημερών μετά την εκ μέρους σας δήλωση ανάκλησης.

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στη διεύθυνση της FastSpring που αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης που συνόδευε το προϊόν.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Π.Χ. ΛΗΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

11. Εξουσιοδοτήσεις

Έχετε την υποχρέωση να αποκτήσετε με δικά σας έξοδα όποια άδεια ή εξουσιοδότηση χρειάζεται από οποιαδήποτε νόμιμη αρχή για την απόκτηση, παράδοση ή χρήση των προϊόντων, και αν αυτό απαιτηθεί να παρουσιάσετε τεκμήρια στην FastSpring. Έχετε πλήρη ευθύνη για όλα τα έξοδα ή τις χρεώσεις με τα οποία θα επιβαρυνθεί η FastSpring αν δεν λάβετε αυτές τις άδειες ή εξουσιοδοτήσεις. Έχετε επίσης ευθύνη για τη συμμόρφωσή σας με νόμους και κανονισμούς για τον τελωνειακό έλεγχο και τους δασμούς στην περιοχή όπου ζητάτε την παράδοση ή χρήση του Προϊόντος.

12. Γνωστοποιήσεις

Τυχόν γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία αναφορικά με τη σύμβασή μας θα είναι σε γραπτή μορφή και θα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί ή εκδοθεί δεόντως αν αποσταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο για την FastSpring, και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατά σας στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει στην FastSpring. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση θα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν έχει αποσταλεί με φαξ ή email, και την 3η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση αν έχει αποσταλεί με ταχυδρομείο ή υπηρεσία κούριερ.

13. Κείμενη νομοθεσία

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύμβασή μας θα επιλύονται κατά πρώτον φιλικά εντός 30 ημερών από την αρχή τους. Αν οι φιλικές διαπραγματεύσεις δεν επιλύσουν αυτές τις διαφορές, τότε θα επιλύονται από τον νόμο και τα δικαστήρια δικαιοδοσίας στον τόπο όπου η FastSpring έχει τα γραφεία της κατά περίπτωση.

14. Γενικοί όροι

Οι διατάξεις αυτών των Όρων είναι ξεχωριστές και η μη εγκυρότητα κάποιας από αυτές δεν θα επηρεάζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων. Οι παρόντες Όροι αντιπροσωπεύουν την ελεύθερη βούληση και είναι οι μοναδικοί Όροι μεταξύ της FastSpring και εσάς, ενώ τυχόν προγενέστεροι Όροι, γραπτοί ή προφορικοί δεν είναι δεσμευτικοί, εκτός αν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν. Η FastSpring διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους από καιρού εις καιρό, παρέχοντας γνωστοποιήσεις ουσιωδών μεταβολών στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η συνέχιση της ισχύος της παραγγελίας σας, που καταχωρήθηκε στον παρόντα δικτυακό τόπο, αφού αναρτήθηκε τέτοια γνωστοποίηση, αποτελεί την εκ μέρους σας αποδοχή των μεταβολών. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους σε τρίτους, χωρίς την γραπτή έγκριση της FastSpring.

Top of page