Språk:

Villkor och bestämmelser

Hämta nu

Senaste uppdatering: juni, 2009

1. Omfång

Dessa villkor gäller köp av mjukvara och digitalt innehåll ("Produkter") som säljs av FastSpring B.V. or FastSpring Inc. eller dess dotterbolag genom denna webbplats till någon person, eller enhet, ("Dig"). OM DU PLACERAR EN BESTÄLLNING PÅ WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR

2. Erbjudande, beställning och godkännande

Alla priser och beskrivningar som omnämns på denna webbplats utgör inte ett erbjudande och kan återtas eller ändras när som helst innan FastSprings godkännande av din beställning. FastSpring kan inte garantera att alla produkter (inklusive nedladdningslänkar, licensnycklar, koder eller backup-CD:s, hädanefter kallade generisk (-a) produkt (-er), finns på lager, men gör sitt bästa för att ombesörja att produkterna finns tillgängliga.

FastSpring förbehåller sig, utan ansvarsskyldighet, rätten att avvisa din beställning om det inte är i stånd att behandla, eller uppfylla, den. I detta fall kommer FastSpring återbetala föregående betalning du har gjort för produkten. En beställning som du har inlämnat till FastSpring är ett erbjudande att köpa produkter under dessa villkor och måste få FastSprings godkännande. FastSprings godkännande av din beställning träder i kraft och kontraktet är slutet när FastSpring levererar din beställning. Du förklarar att all slags information som du tillhandahåller när du placerar en beställning är aktuell och materiellt överensstämmande för att FastSpring ska kunna tillmötesgå din beställning. Du är ansvarig för att upprätthålla och uppdatera din kontoinformation med avseende på överensstämmelse och fullständighet, och att hålla sådan information och alla lösenord skyddade mot obehörig åtkomst.

3. Pris och betalning

Priserna som ska betalas för produkterna är de som gäller vid tidpunkten då beställningen mottas, om inte annat har samtyckts och omnämnts uttryckligen. Priserna kommer att anges på webbplatsen, men det slutgiltiga och korrekta priset i händelse av diskrepans är det pris som meddelas till dig vid FastSprings godkännande av din beställning.

FastSpring förbehåller sig rätten att innan godkännandet av beställningen ta tillbaka eventuell rabatt och/eller ändra priser, ta kostnadsökningar i beaktande, inklusive (utan begränsning) kostnader för allt slags material, leverans, ökning eller pålaga av någon skatt, tull eller annan avgift och eventuell variation i valutakurser. Programmerings- eller datafel på vår webbplats kan leda till oegentligheter i prissättning. När priset är inkorrekt, eller betydligt under marknadspriset, kommer FastSpring i allmänhet uppfylla beställningarna, men förbehåller sig rätten att korrigera priset och erbjuda att sälja produkten till dig för korrekt marknadspris.

FastSpring kommer att meddela dig om eventuella fel i prissättningen innan produktleverans. Om du i sådant fall väljer att gå vidare med beställningen accepterar du de nya villkoren och priserna som har meddelats av FastSpring Priser (om inte annat anges) är i valutan som anges på webbplatsen.

Platserna vi levererar till finns förtecknade på webbplatsen och (om inte annat anges) priserna som anges där är de följande och du samtycker till att betala dem:

exklusive kostnader för frakt, eller transport, till den överenskomna leveransplatsen.

exklusive moms och annan skatt, eller tull, som måste läggas till priset som ska betalas (moms kommer att visas på beställningen);

Betalning ska göras innan leverans, och genom sådana metoder som anges på webbplatsen, eller genom någon annan metod som FastSpring uttryckligen har samtyckt till. FastSpring kommer att debitera kredit- eller debetkort online, efter att beställningen har placerats och kreditkortsinformationen tillhandahålls FastSpring. FastSpring förbehåller sig rätten att verifiera kredit- eller debetkortbetalningar innan godkännande. I händelse av utebliven betalning kan FastSpring överföra ett ansrpåk till säljaren av de mjukvaruprodukter som du har köpt, utan att informera dig. Som ett resultat av detta kan säljaren, eller FastSpring, göra anspråk på produkterna som har levererats till dig.

4. Leverans

Leveransdatum som anges på webbplatsen, i all slags beställningsgodkännanden eller annanstans, är endast uppskattningar. FastSpring kommer inte vara ansvarsskyldigt vad det gäller försening, men gör sitt bästa för att se till att leveranstiden hålls. I händelse av att FastSpring inte är i stånd att leverera produkterna kommer betalningen att återbetalas till dig vid skriftlig begäran.

Leverans måste göras till en giltig adress som har lämnats av dig. Du måste kontrollera leveransadressen när FastSprings lämnar sitt godkännande, och meddela FastSpring med en gång om fel eller utelämningar. FastSpring förbehåller sig rätten att debitera dig eventuella extrakostnader som uppstår på grund av ändringar du gör med avseende på leveransadressen efter att du har inlämnat beställningen.

Om du nekar till, eller försummar, att ta emot produkterna som levereras av FastSpring, kommer varje risk för förlust, eller skada, övergå till dig och FastSpring kommer (utan någon ansvarskyldighet) att ha rätt till full betalning för de levererade produkterna, och/eller att leverera på lämpligt sätt, och/eller förvara produkterna för din risk, men du kan vid krav från FastSprings sida bli skyldig att betala alla kostnader för förvaring och andra kostnader som har ådragits till följd av ett sådant nekande, eller sådan försummelse, att ta emot leveransen.

FastSpring kommer att vara berättigat till att förfoga över produkterna efter eget godtycke 30 dagar efter leveransdatumet . Om vi levererar produkterna genom nedladdning, utgör varje nedladdning av en produkt ett separat kontrakt, och om du har laddat ned produkten har du inte rätt till återkallande av, eller att avbryta, kontraktet i sin helhet, eller delvis, i händelse av någon defekt. Förlust- eller skaderisken övergår till dig efter att produkterna har levererats.

5. Villkor för mjukvara

Levererade mjukvaruprodukter har gjorts av, eller inkluderar licensen (EULA) från, producenten/ägaren till mjukvaran och distribueras tillsammans med produkterna av FastSpring. Sådana mjukvaruprodukter kan användas endast i överensstämmelse med EULA och får inte kopieras, anpassas, översättas, göras tillgängliga, distribueras, varieras, modifieras, monteras isär, sönderdelas, sparas, underkastas omvänd ingenjörskonst. eller kombineras med någon annan mjukvara, såvida (i) detta inte tillåts av EULA, eller (ii) uttryckligen tillåts av tillämplig lagstiftning. Eventuella tekniska frågor med avseende på produkten kan bemötas i enlighet med EULA.

6. Ansvarsskyldighet

Under inga förhållande, och under ingen legal teori, skadeståndsteori, kontraktteori, eller annan, ska FastSpring, eller deras dotterbolag, som deltar i försäljningen av produkten vara ansvarsskyldiga för några indirekta, speciella, oavsiktliga eller följdmässiga skador.

FastSpring ,eller dess dotterbolag, kommer att vara ansvarsskyldiga för avsiktligt brott mot en materiell kontraktuell förpliktelse, eller på grund av grov försummelse, men begränsat till skadesumman, och upp till maximalt 50 000 euro. Denna ansvarbegränsning gäller alla skadeståndskrav, oavsett deras natur, och fortsätter gälla även om kontraktet avslutas. Du ska hålla Avengate skadelös mot all ansvarsskyldighet, anspråk och kostnader som har ådragits, eller gjorts, mot FastSpring som ett resultat att produktförsäljning, eller utförande av tjänster för dina spedifika uppgifter, som orsakar en överträdelse, eller påstådd överträdelse av en tredje parts egendomsrätt.

7. Avslut

Avagate kan suspendera, eller stoppa leverans av produkter, i händelse av att du begår någon konkurs (t .ex. arrangemang med borgenärer, som går samman mot dig), eller om vi tror att du inte kan betala dina skulder. FastSpring kan även i dessa fall stoppa din beställning genom ett skriftligt meddelande, som skickas till dig via e-post, eller fax.

8. Äganderätt till produkter

Äganderätten till produkter kommer att överlåtas från producenten/ägaren till FastSpring när FastSpring godkänner din beställning, och därefter till dig vid tidpunkten då den fullständiga betalningen av beställningen (inklusive ränta, eller annan vederbörlig betalning för produkten) har gjorts och har inkommit på FastSprings bankkonto.

Fram till att betalningen har gjorts, och pengarna kommer in på FastSprings bankkonto, ska du ha de beställda produkterna i din besittning. Om du är konsument ska du inte återförsälja produkterna. I händelse av att betalning inte har gjorts förbehåller sig FastSpring rätten att återta och återförsälja sådana produkter, och du ger härmed FastSpring och dess ombud en oåterkallelig rätt att inträda i dina lokaler, förutsatt att det har meddelats på förhand.

9. Klagomål

Du är ansvarig för att vid leverans kontrollera produkterna, som har levererats av FastSpring, och kontrollera deras tillstånd, överensstämmelsen med beskrivningen av dem, och endast fylla i med avseende på uppenbara defekter och uppenbara bristfälliga leveranser. Om du försummar att meddela FastSpring om sådan försummelse skriftligen inom 15 (femton) dagar, undantas dina rättigheter som uppstår till följd av defekta produkter eller bristfällig leverans. I händelse av att leveransen görs av produktens producent/bemyndigade köpman ska du rikta ditt klagomål mot dem, eller till FastSpring, som kommer att vidarebefordra ditt klagomål till dem, i överensstämmelse med den relevanta, tillämpliga klagomålspolicyn, som kan vara annorlunda än FastSprings klagomålspolicy.

10. Återkallande av beställning (endast för konsumenter)

DU KOMMER HA EN KONSUMENT A "LEGAL PERIOD" PÅ 15 (FEMTON) DAGAR, UNDER VILKEN DU KAN ÅTERKALLA DIN BESTÄLLNING AV VILKET SKÄL SOM HELST UTAN MOTIVERING; MED ETT SKRIFTLIG NOTIFIERING TILL FastSpring I ENLIGHET MED SPECIFIKATIONEN I KAPITEL 12 "NOTIFIERING"

DU HAR INGEN RÄTT TILL ÅTERKALLANDE:

NÄR DU HAR BRUTIT SIGILLET PÅ MJUKVARAN.

NÄR DIN BESTÄLLNING INTE KAN ÅTERSÄNDAS PÅ GRUND AV DESS NATUR, T.EX. NEDLADDNINGSBARA PRODUKTER, ELLER PRODUKTER SOM SPECIELLT SKRÄDDARSYDDA FÖR DIN BESTÄLLNING.

Om du använder dig av återkallelserätten, krävs det att du återbördar produkterna i fråga till FastSpring, och FastSpring kommer att återinsätta din förskottsbetalningar. Om du inte kan återbörda produkterna, eller om produkterna är defekta, måste du betala ersättning som är likvärdig med produkternas värde, plus alla andra utgifter som har gjorts av FastSpring för att tillmötesgå din återkallelserätt. När fel produkter har levererats till dig kommer FastSpring att bära kostnaderna för att återbörda produkterna, oavsett värdet på din beställning. Alla ersättningsbetalningar för skadade produkter måste göras av dig inom 30 dagar efter att du har lämnat in förklaringen om återkallelse.

Produkten måste återbördas till FastSprings adress som anges på mottagningsbeviset som medföljde produkten,

RÄTTEN TILL ÅTERKALLELSE UPPHÖR OM DIN BESTÄLLDA PRODUKT/TJÄNST MED DITT SAMTYCKE BÖRJAR INNAN DEN LEGALA PERIODEN LÖPER UT (T.EX: NEDLADDNING AV PRODUKTER)

11. Bemyndiganden

Du har rätt att för egen kostnad införskaffa varje slags licens och bemyndiganden från någon legal myndighet för förvärv, leverans eller användning av produkterna, och om nödvändigt tillhandahålla FastSpring bevis. Du ska vara anvarig för alla utgifter, eller debiteringar, som FastSpring har ådragit sig pga. din försummelse att erhålla någon slags sådan licens, eller bemyndigande. Du är också ansvarig för att följa lagar för exportkontroll, tullavgifter, och regleringar på det territorium dit du beställer leverans eller användning av produkten.

12. Notifieringar

Alla slags notifieringar, eller annan slags kommunikation, som görs i samband med vårt kontrakt ska göras i skriftlig form, och anses som vederbörligt skickad, eller adekvat utfärdad om den har skickats med fax eller e-post i överensstämmelse med kontaktuppgifterna som omnämns på denna webbplats för FastSpring, och i överensstämmelse med din senaste kontaktuppgifter som har meddelats FastSpring. All slags notifiering ska anses skickad följande arbetsdag om den har skickats via fax, eller e-post, och den tredje arbetsdagen om den har skickats via post-, eller kurirtjänst.

13. Tillämplig lag

Samtliga tvister som uppstår på grund av, eller i samband med vårt kontrakt, ska lösas i samförstånd maximalt 30 dagar från att det har uppstått en tvist. Om förhandlingarna misslyckas ska sådana tvister avgöras av lagen och domstolarna i jurisdiktionen för FastSprings kontor, som fallet kan komma att vara.

14. Allmänna bestämmelser

Bestämmelserna i dess villkor är åtskilda och avsaknaden av någon bestämmelses giltighet kommer inte på något sätt påverka giltigheten i de andra bestämmelserna. Dessa villkor representerar den fritt uttryckta viljan, och de är de enda villkoren mellan FastSpring och dig, medan alla slags föregående villkor, antingen muntliga eller skriftliga, inte är obligatoriska, förutom om de är inkluderade häri. FastSpring förbehåller sig rätten att ändra de föreliggande villkoren från tid till tid, samtidigt som det tillhandahåller notifieringar om materiella ändringar på den aktuella webbplatsen. Din fortsatta beställning som har placerats på denna webbplats efter att sådan notifiering har införts utgör ditt godkännande av dessa ändringar. Du är inte berättigad att, utan skriftligt godkännande av FastSpring, överlåta, eller tilldela, dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en tredje part.

Top of page