ภาษา:

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ดาวน์โหลดฟรี

 • ก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาอ่านสิ่งต่อไปนี้

  เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และบริหารจัดการโดย FastSpring และหรือบริษัทในเครือของ FastSpring FastSpring เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

  วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือเพื่ออธิบายถึงการบริการของเรา ประเภทของข้อมูลที่ได้รับจากการที่คุณเข้ามาในเว็บไซต์เราหรือเมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากเราโดยตรง เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลเหล่านี้และเราได้ให้ความคุ้มครองอะไรกับข้อมูลของคุณ เราได้เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่นหรือไม่ และแสดงให้คุณเห็นทางเลือกในการจัดการกับข้อมูลของคุณ

  FastSpring จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและแจ้ง เสนอทางเลือกและการยอมรับเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  FastSpring เสนอโซลูชั่นทางอีคอมเมอร์สสำหรับการจำหน่ายซอฟต์แวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเหลือเจ้าของซอฟต์แวร์และแชร์แวร์ทั่วโลกในการขายสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จ FastSpring เก็บ ประมวลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณให้สำเร็จเท่านั้น การบริการของเราบางอย่างได้มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อและเครื่องหมายทางการค้าของพันธมิตรและผู้จัดหาของเราและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา นอกจากนี้ การบริการบางอย่างอาจมีลิงค์ในเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่อาจให้บริการแก่คุณโดยตรงหรือในนามของเรา

  ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำขึ้นในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนี้จะอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  FastSpring เก็บ ประมวลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อและนามสกุลของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส นายจ้าง ตำแหน่งงานและแผนกงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ข้อมูลทางบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชานและข้อมูลส่วนตัวอื่นที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมสินค้า/บริการตามประเภทหรือลักษณะที่สั่งซื้อได้ ข้อมูลบางอย่างที่เราขอให้คุณระบุเป็นข้อมูลที่จำเป็นและบางอย่างเป็นข้อมูลที่คุณอาจเลือกไม่ให้ก็ได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็น คุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมการสั่งซื้อใดๆ ได้

  หากคุณสั่งซื้อสินค้าโดยมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ FastSpring จะถือว่าคุณรับทราบข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวและยินยอมในการประมวลและส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นโดย FastSpring อย่างแจ้งชัดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ในฐานะที่เป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าทำกิจกรรมได้หลายอย่างโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แต่ในกิจกรรมบางอย่าง FastSpring อาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างโดยให้กรอกและส่งแบบฟอร์มทางออนไลน์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บ ประมวลและใช้โดย FastSpring สำหรับกิจกรรมที่คุณเลือกเท่านั้นและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่ FastSpring จะถูกประมวลและใช้บนเซิฟเวอร์ของเราที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ FastSpringเป็นหลัก

  FastSpring ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:
  ประมวลและอนุมัติการสั่งซื้อจากคุณและประมวลและรับการชำระเงินทางออนไลน์ รวมถึงแจ้งสถานะการสั่งซื้อให้แก่คุณ;
  เรียกเก็บเงินค่าสินค้า/บริการที่คุณสั่งซื้อ;
  ส่งมอบสินค้า/การบริการหรือรหัส/รหัสผ่านไปยังที่อยู่ของคุณ;
  ทำให้ธุรกรรมมีความปลอดภัยโดยสมัครขอให้ปกป้องการฉ้อโกง ลงทะเบียนการซื้อของคุณกับผู้ผลิต;
  ให้การสนับสนุนทางด้านลูกค้าและเทคนิคแก่คุณ แจ้งคุณเกี่ยวกับการอัพเกรดสินค้า ข้อเสนอพิเศษ และสินค้าและบริการอื่นและบุคคลอื่นที่เลือกถ้าคุณเลือกที่จะรับข้อมูลดังกล่าว;
  ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์เป็นไปตามที่คุณต้องการ;
  ให้การบริการตามที่คุณต้องการ;
  สนับสนุนความมุ่งมั่นของเราที่จะแสดงให้คุณเห็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดและพัฒนาการใช้เว็บไซต์;
  บำรุงรักษาและปรับปรุงความปลอดภัยในการบริการ;
  อนุญาตให้มีการเข้าถึงส่วนที่จำกัดในเว็บไซต์ต่างๆ ได้
  ข้อมูลบางอย่าง เช่น ประเภทของการบริการที่ใช้และจำนวนผู้ใช้รายวันนั้น FastSpring อาจใช้เพื่อประโยชน์ในทางสถิติ การตลาดหรือการส่งเสริมการขาย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บโดยรวม/ในทางสถิติโดยไม่ระบุถึงตัวตนของผู้ใช้
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้แก่FastSpring ในขณะที่คุณเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเรา (เว้นแต่ข้อมูลทางบัตรเครดิต) จะถูกรวบรวมและจัดเก็บในเซิฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย (SSL – Secure Socket Layer) โดยใช้ไฟร์วอล์และใบรับรองด้านตัวเลขที่ออกโดย Verisign TM. เซิฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยดังกล่าวทำให้บุคคลภายนอกแทบจะไม่สามารถเข้าถึงและหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
 • การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

  ในการดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราให้สำเร็จลุล่วงเพื่อประโยชน์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราอาจถูกส่งต่อไปยังบริษัทในเครือของ FastSpring หรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ FastSpring หากจำเป็น ในกรณีเดียวกันนี้ FastSpring อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อลงทะเบียนการซื้อของคุณกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเพื่อประโยชน์ในการรับประกัน การสนับสนุนทางด้านเทคนิค การบริการหลังการขายหรือประโยชน์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ FastSpring อาจจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณหรือการบริการหลังการขาย บริษัทเหล่านี้อาจเข้าไปยังข้อมูลส่วนบุคคลหากจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เราได้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปเท่าที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณเท่านั้น

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยังบุคคลภายในสหภาพยุโรปหรือภายในประเทศอื่นที่กฎหมายของประเทศนั้นอาจหรือไม่อาจให้ความคุ้มครองได้อย่างเพียงพอ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลอื่นในประเทศที่มีกฎหมายที่ไม่ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอจะต้องกระทำขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • สิทธิของคุณ

  คุณจะได้รับสิทธิในการเข้าไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิในการเข้าร่วมในข้อมูลดังกล่าว สิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งการตัดสินใจส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติและสิทธิในการฟ้องศาลตามความเหมาะสมเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย FastSpring หรือเรียกร้องให้ลบข้อมูลดังกล่าว ในกรณีนี้ หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจำเป็น คุณจะไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมการสั่งซื้อนั้นๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธินี้ของคุณ คุณสามารถส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง FastSpring ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปยังที่อยู่/หมายเลขโทรสารที่กำหนดในส่วนของข้อมูลติดต่อใน www.FastSpring.com

  นอกจากนี้ หากคุณเชื่อว่า FastSpring ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถส่งคำร้องเรียนในเรื่องนี้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณเชื่อว่าไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเพียงพอ เราจะตรวจสอบคำร้องเรียนของคุณทันทีและหากเราพิจารณาว่าคำร้องเรียนสมเหตุสมผล เราจะใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณร้องเรียน

  FastSpring ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ FastSpring ทันที
 • คุกกี้

  FastSpring ใช้ "คุกกี้" และวิธีติดตามข้อมูลอื่นๆ เพื่อติดตามการเข้าใช้เว็บไซต์เรา คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่โอนไปยังบราวเซอร์ของคุณโดยเว็บเซฟเวอร์และสามารถถูกอ่านได้โดยเซิฟเวอร์ที่ให้คุกกี้แก่คุณเท่านั้น แต่ FastSpring ไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณ

  คุกกี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่อยู่นอกฮาร์ดดิสค์ของคุณหรืออ่านไฟล์คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์อื่นได้ เราอาจเก็บข้อมูลจากเว็บเซสชั่นของคุณโดยใช้คุกกี้เพื่อกำหนดรูปแบบปริมาณของผู้ใช้และความมีประสิทธิผลของโครงสร้างการเข้าถึงข้อมูลของเรา เป็นต้น

  คุณสามารถกำหนดบราวเซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคุกกี้ทั้งนี้ เพื่อให้คุณมีโอกาสตัดสินว่าจะรับหรือไม่ (สำหรับบางหน้าเว็บเพจที่ต้องได้รับอนุญาต คุกกี้จะไม่เป็นตัวเลือก ผู้ใช้ที่เลือกไม่รับคุกกี้อาจไม่สามารถเข้าไปยังหน้าเว็บเพจนั้นๆ ได้)
 • ทางเลือกของคุณ

  คุณสามารถตัดสินว่าคุณจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ FastSpring ได้ แต่ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจไม่สามารถทำการซื้อ ขอรับบริการหรือเข้าไปยังตัวเลือกบางอย่างได้ เมื่อคุณทำการซื้อ เราจะเสนอทางเลือกให้คุณว่าจะรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อเสนอพิเศษหรือข้อมูลทางการตลาดอื่นใด แต่คุณสามารถยกเลิกไม่รับข้อมูลเหล่านั้นในภายหลังได้ หากคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลเหล่านี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการนี้ หากคุณให้ข้อมูลความพึงพอใจส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกันแก่ FastSpring (เช่น เคยระบุว่าให้เราสามารถให้ข้อมูลทางการตลาดแก่คุณและเคยระบุว่าเราไม่สามารถให้ข้อมูลนี้แก่คุณ) FastSpring จะพยายามปรับปรุงข้อมูลนี้ในบันทึกของ Avantage จากข้อมูลล่าสุดที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่ถูกต้องและทันต่อเวลา
 • การเปลี่ยนแปลง

  FastSpring สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวและจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สำคัญในเว็บไซต์ของเรา การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณหรือส่วนประกอบหรือบริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะถือว่าคุณได้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันและหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง FastSpring และหรือบริษัทในเครือกับคุณอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ FastSpring แล้วแต่กรณี ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการเยียวยาในเบื้องต้นโดยวิธีฉันทามติและในกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ใน 30 วัน ให้ระงับข้อพิพาทโดยศาลที่มีเขตอำนาจเหนือเขตอำนาจศาลของ FastSpring แล้วแต่กรณี
 • Top of page